RSS Feed

Tag Archives: E v.s. V

English v.s. Vietnamese

Chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng (cố gắng để) đem lại sự an toàn cho các bạn.

v.s.  

We will stop at nothing to bring you safety.

Advertisements
%d bloggers like this: